วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2555

วันอังคาร ควบคุมดูแลการทำความสะอาดบริเวณของนักเรียนชัน ม.1/3 เช็คนักเรียนที่ไม่เข้าแถว เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1ช่วยงานสหกรณ์ในช่วงพักเที่ยง และสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.3/2 ในคาบที่ 9
วันพุธ  ควบคุมดูแลการทำความสะอาดบริเวณของนักเรียนชัน ม.1/3 เช็คนักเรียนที่ไม่เข้าแถว เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1ช่วยงานกิรการนักเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น และสอนในคาบชุมนุม นักเรียนชั้น ม.1 และติว O-NET  ให้กับนักเรียนชั้น ม.3/2 ในคาบที่ 8 และ 9 เตียมข้อสอบระหว่างภาค
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน และต้องช่วยงานกิจการนักเรียนทั้งวัน เช็คนักเรีนที่ไม่เข้าแถวหรือไม่มาเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนวิชาสาระเพิ่ม ได้รับหนังสือให้สำรวจนักเรียนที่จะไม่มีสิทธิ์สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 และออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วันศุกร์ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดบริเวณของนักเรียนชัน ม.1/3 เช็คนักเรียนที่ไม่เข้าแถว เข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และ ม.3/2 ออกข้อสอบต่อ เข้าสอนสาระเพิ่ม ตรวจงานในสมุดของนักเรียนอย่างละเอียด

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2555

วันจันทร์ ควบคุมนักเรียนตอนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบและตอนเข้าแถวพ้อมเช็ครายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าแถวหรือไม่มาเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ม.3/2 ในคาบที่ 9 ทำวิจัยบทที่  3 ที่ยังค้าง และบทที่ 4 เล็กน้อย ในกระดาษเป็นแบบฉบับร่าง จัดบอร์ดวันพ่อพร้อมกับเพื่อน ๆ นักศึกษาและนักเรียน  และสำรวจสื่อ/นวัตกรรมต่าง ๆ ในหมวดเพื่องส่งฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
วันอังคาร  ควบคุมนักเรียนตอนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบและตอนเข้าแถวพร้อมเช็ครายชื่่่่อนักเรียนที่ไม่เข้าแถวหรือไม่มาเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 ช่วยงานสหกรณ์ ประชุมครูที่ไม่ไปทัศนศึกษาเรื่องการจัดกีฬาภายในในวันที่ 6 และ 7 ที่จะถึง
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ รับนักเรียนตอนเช้า ควบคุมนักเรียนตอนทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบและตอนเข้าแถวพร้อมเช็ครายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าแถวหรือไม่มาเรียน วันนี้รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักเรียนและห้องสหกรณ์พ้อม ๆ กัน และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งทั้งสองวันนี้ ช่วงเช้าจะมีการเรียนการสอนตามปกติ ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น วอลย์เลบอล ตะกร้อ ฟุตซอล แบดมินตัน ปิงปอง เปตอง และวอลย์เลบอลพิเศษสำหรับครูและสภานักเรียนร่วมทั้งครูฝึกสอนด้วย

สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-30 พศจิกายน 2555

วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี และวันศุกร์

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555ตารางสอน  0205  .. สุนีย์  อะเก  ภาคเรียนที่  2/2555  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
โฮมรูม

23102
3/2
124

ช่วยงานห้องสหกรณ์
อังคาร


23102
3/1
124

พุธ
ลส/นน/บพ

23102
3/1
124

ชุมนุม
ชุมนุม
ซ่อมเสริม
ซ่อมเสริม
พฤหัสบดี


23102
3/2
124


สาระเพิ่ม
.3
สาระเพิ่ม
.3
การอ่าน
ศุกร์
ประชุม
23102
3/1
124
23102
3/2
124

สาระเพิ่ม
.3

ตารางการปฏิบัติงานของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  2/2555  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
โฮมรูมสุไวบะห์
สุไวบะห์  (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
อังคาร
สุนีย์
สุไวบะห์  (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
พุธ
ลส/นน/บพสุนีย์
สุนีย์( งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
พฤหัสบดี
โนรีดา
สุนีย์ (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
ศุกร์
ประชุมโนรีดา
                      โนรีดา (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)

  หมายเหตุ  :  คาบที่ 5  งานฝ่ายสหกรณ์และคาบอื่น ๆ ที่ว่าง    งานฝ่ายกิจการนักเรียนจะรับผิดชอบประจำวัน