วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555ตารางสอน  0205  .. สุนีย์  อะเก  ภาคเรียนที่  2/2555  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
โฮมรูม

23102
3/2
124

ช่วยงานห้องสหกรณ์
อังคาร


23102
3/1
124

พุธ
ลส/นน/บพ

23102
3/1
124

ชุมนุม
ชุมนุม
ซ่อมเสริม
ซ่อมเสริม
พฤหัสบดี


23102
3/2
124


สาระเพิ่ม
.3
สาระเพิ่ม
.3
การอ่าน
ศุกร์
ประชุม
23102
3/1
124
23102
3/2
124

สาระเพิ่ม
.3

ตารางการปฏิบัติงานของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์  ภาคเรียนที่  2/2555  โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
เวลา
08.30-09.20
09.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์
โฮมรูมสุไวบะห์
สุไวบะห์  (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
อังคาร
สุนีย์
สุไวบะห์  (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
พุธ
ลส/นน/บพสุนีย์
สุนีย์( งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
พฤหัสบดี
โนรีดา
สุนีย์ (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)
ศุกร์
ประชุมโนรีดา
                      โนรีดา (งานฝ่ายกิจการนักเรียน)

  หมายเหตุ  :  คาบที่ 5  งานฝ่ายสหกรณ์และคาบอื่น ๆ ที่ว่าง    งานฝ่ายกิจการนักเรียนจะรับผิดชอบประจำวัน