วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนจากคาบละ 1 ชั่วโมง เป็นคาบละ 50 นาที เพราะ บ่ายสองโมงเป็นต้นไปทางโรงเรียนจะให้นักเรียนซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ และสุนีย์ได้เป็นผู้ช่วยครูฝึกซ้อมนักกีฬารุ่น 12 ปี ชาย - หญิง วันนี้การเรียนการสอนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ค่ะ  และในคาบสอนได้ให้นักเรียนสร้างรูปกรวยอย่างง่ายจากกระดาษ A4 แล้วมาดูลักษณะ  รูปทรง ความสัมพันธ์จากรูปทรงที่สร้างขึ้นพร้อมกับให้นักเรียนทำกิจกรรมสำรวจกรวย  แถมวันนี้ดีใจมากกับผลงานนักเรียนที่สั่งให้ทำมาคือรูปทรงปรึซึมค่ะ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์นี้ทุกอย่างเริ่มลงตัวมากขึ้น ทุกคนมีภาระหน้าที่ของตัวเอง มีเวรรับนักเรียนตอนเช้า เวรกิจกรรมในตอนเช้า  และเป็นผู้นำกายบริหารในทุกวันพุธ และในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะช่วยดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารเที่ยงของนักเรียน  สัปดาห์นี้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนในช่วงเช้าของวันพุธทำให้ไม่มีการเรียนการสอน ทำให้ไม่ได้สอนไป 3 คาบ ของ ม.1 ม.2 และ ม.3  และวันนี้มีการประชุมครูตอนบ่ายสองทางโรงเรียนจึงให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลา

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนคณิตศาสตร์ ม. 1 – . 3  โรงเรียนบ้านสระบัว
นางสาวสุนีย์  อะเก

วัน

เวลา
คาบที่ 1
08:30 -09:30
คาบที่ 2
09.30-10.30
คาบที่ 3
10:30 -11:30
คาบที่ 4
11:30 -12:30
คาบที่ 5
12:30 -13:30
คาบที่ 6
13:30 -14:30
คาบที่ 7
14:30 -15:30
จันทร์
คณิต ม.2
คณิต ม.1

อังคาร
คณิต ม.3


พุธ
คณิต ม.1
คณิต ม.2
คณิต ม.3
หฤหัสบดี
คณิต ม.2


ศุกร์
คณิต ม.3

คณิต ม.1วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนเปิดเรียนวันที่  14  พฤษภาคม  2555  วันแรกก็ให้นักเรียนเข้าห้องตามชั้นเรียนทำความสะอาด จัดห้องระเบียบให้มากที่สุด ครูประจำชั้นเข้าเช็คจำนวนนักเรียนในห้องเพื่อที่จะเบิกรับหนังสือเรียน  วันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนเลิกตอนเทิ่ยงเพราะทางโรงเรียนไม่ได้เตรียมอาหารกลางวันไว้   ในสัปดาห์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่คอยลงตัวเท่าไร  แต่ท่าน  ผอ. ก็ได้เรียกทั้งครูและนักศึกษาฝึกสอนเข้าประชุมจัดสรรงานต่าง ๆ ให้แต่ละฝ่่ายรับผิดชอบ  และสัปดาห์นี้สุนีย์ ได้เข้าสอนหรือพบปะกับนักเรียน จำนวน  5  คาบ