วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2556

วันจันทร์ ใส่แบบสำรวจนักเรียนแต่ละห้องทัง 5 วัน เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน สรุปงานบางส่วน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และช่วยงานสหกรณ์
วันอังคาร เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน แก้ไขบทสรุปของโครงการส่งเสริมวิชาการพร้อมปริ้น เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1  เตรียมกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบปลายภาค ให้ครูพี้เลี้ยงประเมินงานต่าง ๆ และช่วยงานสหกรณ์
วันพุธ เช็คชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน เช็คเวลาเรียนและคะแนนของนักเรียนเพื่อส่งฝ่ายวิชาการ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และเข้าสอนคาบชุมนุม เตรียมแบบประเมินการสอนของครูจำนวน 200 ชุด ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียนและสหกรณ์
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คชื่่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน ปริ้นงาน ออกข้อสอบ สรุปสถิติการมาเรียนในสัปดาห์นี้ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2
วันศุกร์ เช็คชื่่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน ปริ้นงาน ออกข้อสอบ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม3/1 จัดป้ายนิเทศให้อาจารย์ สรุปงานเพื่อในท่านรอง ผอ. ประเมินงานต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556

วันจันทร์ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เขียนสถิตินักเรียนที่ไม่มาเรียนของสัปดาห์ที่แล้ว เช็คดูเวลาเรียนกับเนื้อหาบทเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 สรุปรูปเล่มงานวิจัย

สัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556

วันจันทร์ เช็คชื่่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน วางแผนการเตรียมงานต่าง ๆ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และ ม.3/2 ทำพาวเวอร์พอยเรื่องเพศศึกษาในหัวข้อที่ไดรับ ทำวิจัยบทที่ 5 ตลอดบ่ายจนเสร็จสมบูรณ์
วันอังคาร เช็นนักเรียนที่ไม่มาเรียนทำเพาเวอร์พอยเพศศึกษาต่อ เขียนบล็อก เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และสอนซ่อมเสริม ม.3/2 ช่วยงานสหกรณ์
วันพุธ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมการชี้แจงเรื่องการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกับให้เงินคนละ 100 บาท ต่อ คนเพื่อใช้ในการซื้ออาหารมาปรุงตอนอยู่ค่าย ประชุมครูลูกเสือ ให้ทราบรายละเอียดทั้งหมดของการจัดค่ายลูกเสือ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และสอนพับรูปทรงไร้กาวในคาบชุมนุม ช่วยงานสหกรณ์และฝ่านกิจการนักเรียน
วันพฤหัสบดรและวันศุกร์  สังเกตการเปิดกองลูกเสือ ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งตอนเข้าค่ายได้รับหน้าที่ให้เป็นฝ่ายพยาบาล ประจำฐาน และสันทนาการร่วมกับเพื่อน ๆ ฝึกสอน

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 28-1 ม.ค. - ก.พ. 2556

วันจันทร์ ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน ทำวิจัยเพิ่มเติม ตรวจงานนักเรียน
วันอังคาร เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียนเข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3/1 เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ช่วยงานสหกรณ์และงานกิจการนักเรียน ช่วยคิดกิจกรรมเพศศึกษาตามเนื้อหาที่ได้รับ ติว O-NET ให้ ม.3/2 ในคาบซ่อมเสริม
วันพุธ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และสอนในคาบชุมนุม ติว O-NET ช่วยสหกรณ์และงานกิจการ ทำวิจัยบทที่ 4 และ 5
วันพฤหัสบดี ลาป่วย
วันศุกร์ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมการเลือกประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และวิชาสาระในคาบที่ 6 คิดกิจกรรมเพศศึกษาต่อ

สัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2556

วันจันทร์ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน ดูแลการทำความสะอาดบริเวณของนักเรียน เข้าร่วมคาบกิจกรรมโฮมรูม เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนซ่อมเสริมติว O-NET ให้กับนักเรียน  ม.3/1 จัดทำข้อสอบ
 O-NETทุกรายวิชาของโรงเรียน
วันอังคาร เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรม Bookmark เช็คคะแนนและเวลาเรียนของนักเรียนเพื่อที่จะเอาไปลงใน Bookmark เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1
วันพุธ  เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 ช่วยงมานสหกรณ์และฝ่ายกิจการนักเรียน สอนในคาบชุมนุมและติว O-NET
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คสถิติการมาเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และวิชาสาระเพิ่ม ทำวิจัยบทที่ 3 ต่อ ช่วยงานฝ่ายกิจการ ทำการลงคะแนน คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ลงใน Bookmark
วันศุกร์ ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เช็คสถิติมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ขาดเรียนบ่อยจนเกิดปัญหาจนต้องเชิญผู้ปกครอง เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม.3/1 รวมทั้งสาระเพิ่ม เตรียมข้อสอบ O-NET ของโรงเรียน ทำวิจัยเพิ่มเติม ตรวจงานนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2556

วันจันทร์และวันอังคาร ช่วยคุมสอบนักเรียนชั้น ม.4/1 ตลอดทั้งวัน
วันพุธ ช่วยคุมสอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET ทั้งวันเช่น
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คสถิติการมาเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2556

วันพุธ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนที่ประจำชั้น เช็คสถิติการมาเรียน ทำแบบฟอร์มเช็คการมาเรียนเพิ่มเติม เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1  สอนกิจกรรมชุมนุม นำข้อสอบไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อย ออกไปธนาคารเพื่อนำเงินสหกรณ์ของโรงเรียนไปฝาก
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน สรุปงานที่ฝ่ายกิจการ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม และตรวจงานนักเรียน
วันศุกร์ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนที่ประจำชั้น เช็คสถิติการมาเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมในคาบแรก  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1และ ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม และจัดเตรียมข้อสอบของตัวเอง ของเพื่อน และของครูพี่เลี้ยง

สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555

สัปดาห์นี้ ลาป่วยทั้งสัปดาห์ เพราะเป็นโรคช่องหูอักเสบ แต่ได้แจ้งทางโรงเรียนและครูพี่เรียบร้อยแล้ว และได้ฝากงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบให้รุ่นน้องและเพื่อน ๆ แล้วค่ะ

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555

วันจันทร์และวันอังคาร ประชุมครูและนักศึกษา เรื่องการวางแผนการจัดค่ายเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน และเรื่องการจัดงานปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม  2555 ในเวลาตอนบ่ายหลังจากประชุมเสร็จ ก็เตรียมงานโดยเริ่มจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระโดยให้ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน พร้อมทั้งคิดกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำ พร้อมทั้งการวัดและประเมินผล ซึ่งหมวดคณิตศาสตร์ตั้งชื่อฐานว่า ท่องเที่ยวอาเซียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกิจกรรมดังนี้ ให้นักเรียนเขียนรายรับรายจ่ายของตัวเองแล้วเอาเงินรวมทั้งรายรับและรายจ่ายไปเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซีนในชิ้นงานพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
วันพุธและวันพฤหัสบดี เช็คนักเรียนที่ไม่เข้าแถวและไม่มาเรียน เบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม  ช่วยแจกสมุดกิจกรรมค่ายให้นักเรียน สอนกิจกรรมในฐาน จัดเตรียมความพร้อมในฐาน วัดและประเมินผลหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ
วันศุกร์ ดูแลความเรียนร้อยในการแต่งตัวนักแสดง เข้าฟังการบรรยายของนักเรียนอิสลาม และการตักบาตรของนักเรียนไทยพุทธ ช่วยทำที่ใส่ขนมที่ทำจากใบตองเพื่่อใช้ในการรับประทานอาหารแทนการใช้โฟมและจานเพื่อให้เข้ากับเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน มอบรางวับแจ็กพ๊อตให้กับนักเรียน ช่วยในการจับฉลากของขวัญ ช่วยเตรียมสถานที่ ในงานเลี้ยงปีใหม่ของครูและแขกรับเชิญในตอนเย็นจนถึงสองทุ่ม