วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 พิมพ์งานที่จะเสนอในที่ประชุมให้ ผอ. เริ่มประชุมตอนบ่ายโมงเป็นต้นไป เรื่อง การเลือกใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผละแนน O - NET ให้เพิ่มขึ้น  การเลี้ยงเกษียณอายุราชการของครูในโรงเรียน  การเข้ารับการอบรมการใช้ elearning  ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน  2555 วันอังคารกิจกรรมหน้าเสาธง  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3   เช็คคะแนนเด็กนักเรียน  สรุปงานบางส่วน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ เข้าประชุมต่อตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปเฉพาะ ครูและนักศึกษาที่ประจำชั้นและสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ประชุมต่อเนื่องในเรื่องเดิมของวันจันทร์ วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-3 ตามลำดับ ช่วยแยกข้อสอบใส่ในซองพร้อมกับแจกให้ครูประจำชั้น ช่วยทำหนังสือส่งในเรื่องการรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(การเยี่ยมบ้าน) ลงทะเบียนหนังสือรับ วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า ในคาบแรก ครู บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอำลาเกษียณอายุราชการครูวิรัตน์  เจริญกุล หลังจากนั้นก็ทยอยเลี่ยคะแนนให้นักเรียน พร้อมกับบันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 3   ทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 7T และวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.1 และให้นักเรียนประเมินผู้สอน
บันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 1

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 17 -21 กันยายน 2555

วันจัทร์  ช่วยถ่ายเอกสารแนวข้อสอบให้ครู ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ทำโครงการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้  หลังจากนั้นเป็นต้นไปคุณครูช่วนให้ไปช่วยสอนนักเรียนชั้น ป.1 ใช้แท็บแล็ตในการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนที่ได้เล่น ดีใจมาก ๆ และเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งนักเรียนและครูวันนี้รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็มีความสุขมากไปพร้อม ๆกัน เมื่อเห็นนักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนโดยใช้แท็บแล็ต  วันอังคาร กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ออกข้อสอบ ม.1 และช่วยดูแลความเรียบร้อยตอนสอบเขียนตามคำบอกของนักเรียนชั้น ป.3  จำนวน 100  คำ  จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และช่วยครูทำแบบฟอร์มการพิจารณาความดีความชอบ  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม. 3  ช่วยสอบวิชาการจัดการความรู้ใน UTQ แทนครู ตลอดทั้งบ่ายค่ะ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ช่วยสอบ UTQ  ต่อ อาจารย์ของคณะครุศาสตร์มานิเทศก์ ทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนทั้ง ม.1 ม.2 และ  ม. 3 และได้ลงไปมีส่วนร่วมในการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน 5 วัน คือให้นักเรียนได้ฝึกทำกรงนก
ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3  และ ม.1 ตรวจงานนักเรียนและสรุปงานบางส่วน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 18 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 หลังจากนั้นเตรียมจัดนิทรรศการของโรงเรียนเพื่อไปโชว์ผลงานต่าง ๆ ในวันมหกรรมวิชาการ ปี 2555 ที่โรงเรียนท่าศาลา ในวันที่ 11-12 ตลอดทั้งวันค่ะ วันอังคารกับวันพุธ ไปร่วมงานวันวิชาการกับนักศึกษาเอกสังคมอีก 2 คน ในงานก็มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ จัดนิททรศการได้น่าสนใจและสวยงามมาก ๆ ทางโรงเรียนก็มีโอกาสได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  8  รายการ นักเรียนทั้งหมด  20 คน ได้เหรียญทองหรืออันดับที่ 1   4 รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา การจัดสวนถาดของเด็กพิเศษ การตำน้ำพริก  แต่ทั้งสองวันฝนตกตอนบ่ายทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชุลมุน  วันพฤหัสบดี เวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชัน ม.2 พร้อมกับให้นักเรียนเริ่มเคลี่ยงานที่ค้างอยู่ และนั่งสรุปงาน และเริ่มทยอยออกข้อสอบ  วันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 1  ออกข้อสอบเพิ่มเติม ช่วยทำเกียรติบัตร ช่วยถ่ายเอกสารเยอะมาก และให้ครูช่วยดูรายงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วเพื่อที่จะนำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข และหาเอกสารข้อมูลที่จะมาใช้นำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และต้องคิดนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนในวชาคณิตศาสตร์ มา 1 นวัตกรรม เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 17 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตักข้าวให้นักเรียน ช่วงบ่ายช่วยงานฝ่ายธุระการ เช่น ถ่ายเอกสาร ทำเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันวิชาการ วางแผนการไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับครูที่รับผิดชอบ  ป.1 วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้คณิตศาสตร์ วันนี้มีสอนในคาบแรก แต่ให้นักเรียนเรียนกับดาวเทียมเพราะ ผอ.ให้เตรียมงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มท่าศาลา 1 และหนูได้มีส่วนร่วมในการจัดอาหาร และบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการได้นั่งฟังตลอดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นตอน เที่ยงตรงพอดี ช่วงบ่าย ผอ. ให้เก็บข้อสอบการจัดการความรู้จากคุณครูทุกท่านแล้วนำมา สรุปคำตอบ พร้อมทั้งทำแบบฟอร์มให้สวยงาม และให้สำรวจ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สื่อ นวัตกรรม ว่าในปีที่ผ่านมาหรือในภาคการศึกษานี้คุณครูแต่ละท่านมีผลงานอะไรบ้าง พร้อมทั้งสรุปลงในแบบฟอร์มที่สวยงาม ซึ่ีงวันนี้ทำงานกลับถึงบ้าน หกโมงเย็น วันพุธและวันพฤหัสบดี ลากิจเนื่องจากแม่ไม่สบายก็เลยขอลาหยุดกระทันหันเพื่อดูแลแม่ ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 นั่งสรุปงาน ช่วงบ่าย ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนพักรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อไปรอคุณครูที่บ้านค่ะ