วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ช่วยให้นักเรียนสมัคร elearning โรงเรียน ตลอดทั้งวันซึ่งจะมีนักเรียนสลับชั้นกันเข้ามาสมัคร และในช่วงเย็นช่วยพิมพ์แบบฟอร์มแบบตรวจการเข้าเรียนรายวิชาของนักเรียน  วันอังคารมาถึงโรงเรียนก็ถ่ายเอกสารหนังสือราชการจำนวน 4 ฉบับ แล้วแจกให้ครูผู้รับผิดชอบ พร้อมเก็บหนังสือสำเนาเก็บ ตอนเช้าทำกิจกรรมคณิตศาสตร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 โดยให้นักเรียนเรียนกับ elearning  ท่าน ผอ. เรียกประชุมนักศึกษาเรื่องแผนการสอน การลงเวลามาปฏิบัติงาน การลากิจ และที่สำคัญคือการควบคุมชั้นเรียนของช่วงชั้นที่ 2 และ 3 หลังจากประชุมเสร็จ ก็ทำแผนการสอนเพิ่มเติมเพื่อที่จะส่งให้ทันเวลา ซึ่งมีแค่ 1 หน่วยของ ม.3  ทำใบกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ไว้ล่วงหน้า  และช่วยครูในเรื่องของการใช้ระบบ elearning  และถ่ายเอกสารใบลาเพิ่มเติม  วันพุธ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม1 -3 ตามลำดับ  ช่วงบ่ายทำแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วยปริ้นงาน และถ่ายเอกสาร และตอนเย็นก็ตกแต่งแปลงผักที่เหลือ ซึ่งเหลือแค่ 2 แปลง เพราะต้นผักกาดกวางตุ้งไม่ค่อยขึ้น เพราะอาการร้อนมากในช่วงนั้น วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า  หลังจากเลิกแถว ผอ. ให้ปริ้นเนื้อหากลุ่มสาระต่าง ๆ จาก elearning วันนี้มีสอนในคาบแรกก็เลยไปสั่งงานให้นักเรียนทำแทน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ และทำแผนการจัดการเรียนรู้  ช่วยพิมพ์หนังสือราชการ ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3 โดยให้สอบย่อยใน elearning  และ ม.1 ช่วยเตรียมอาหารว่างให้แขกผู้ที่มาประชุมจำนวน 15 ท่าน  ตักข้าวให้นักเรียน  ช่วงบ่ายช่วยทำคู่มือการใช้ elearning ตลอดบ่ายค่ะ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2555

วันจันทร์กับวันอังคาร ลาหยุด วันพุธ ควบคุมแถวตอนเช้า ประชุมครูและนักศึกษาเรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งหนูมีหน้าที่พานักเรียนมัธมยมไปแข่งขันที่โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ แข่งขันในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีการแข่งขันในตอนเช้าของวันที่ 23 หลังจากที่ประชุมเสร็จก็ฝึกซ้อมนักเรียนตลอดทั้งวัน  วันพฤหัสบดี  พานักเรียนไปแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 รายการ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 2 ทั้ง  3 คน ไปทั้งวันเลยค่ะ ซึ่งแข่งการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP ได้อันดับที่ 3 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 โรงเรียน  ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 1  หลังจากนั้น ผอ .ให้ตรวจสอบ ระบบ elearning ของโรงเรียน  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยพื้นฐานแค่บางส่วน 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2555

วันจันทร์ เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่ วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคบ่ายช่วยฝึกซ้อมการแข่งขันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ และรดน้ำพืชผักสมุนไพร วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3  ตามลำดับ ช่วยถ่ายเอกสารฝ่ายธุรการ เดินหนังสือ ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2  ทำแบบสอบถามผู้ปกครอง เกี่ยวกับการไปปฏิบัติศาสนกิจในทุกตอนเที่ยงของวันศุกร์ และในเวลาเดียวกันนั้นก็ช่วยฝึกซ้อม GSP ไปด้วย

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 และ ม.1 ตรวจงานนักเรียน ทำแผนการจัดการเรียนรู้ และช่วยถ่ายเอกสาร วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 แต่ไม่ได้สอนเพราะ ท่าน ผอ. เรียกประชุมครู นักศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน เลยให้นักเรียนไปช่วยดูแลแปลงผัก และทำแผนการจัดการเรียนรู้  วันพุธ รดน้ำพืชสมุนไพร เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ส่วน ม.3 เนื่องจากไปเข้าค่ายที่สิชล เหลือนักเรียนแค่ 5 คน จึงเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน รดน้ำแปลงผัก เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ฝึกซ้อมการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ คิดโจทย์เพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนคิดเลขเร็ว ควบคุมดูแลห้องอนุบาล 2 แทนคุณครูที่ต้องไปทำธุระ และส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าโรงเรียน  และวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 ช่วยงานฝ่่ายวิชาการ และฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ  เพิ่มเติม วันเสาร์ มาช่วยงานต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นเวลาครึ่งวัน

สัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555

วันจันทร์และวันอังคาร เป็นวันที่มีการอบรมโครงการชุมชนประชาธิปไตยระดับประเทศที่โรงเรียนบ้านสระบัว วันแรกได้ช่วยดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ พร้อมกับเตรียมเสริฟอาหารว่าง และทำแบบเกียรติบัตร ส่วนวันที่ 2 ทำเกียรติบัตรทั้งวัน ช่วยแจกค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ตามลำดับ ช่วยถ่ายเอกสารงานฝ่ายธุรการ ดูแลควบคุมห้องอนุบาล1 และ 2  ตกแต่งแปลงผัก และทำแผนการจัดการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โรงเรียนปิด