วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์ตอนเช้าดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องธุรการ  ควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ตามลำดับ เนื่องจากคุณครูประชุมเด็กอนุบาลเล่นซนก็เลยเข้าสอนชั้นอนุบาลจนถึงบ่ายโมงครึ่ง อ่านนิทานให้เด็ก ๆ ฟังและให้นักเรียนนอน ช่วนปริ้นงานธุรการ บ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปพานักเรียนชั้น ม.1 ไปเตรียมแปลงผักอีกซึ่งเป็นคาบของครูอารีย์แต่ครูอารีย์ลาจึงพานักเรียนไปร่วมทำโครงการ   วันอังคาร นำพันธ์พืชสมุน แนะนำกิจกรรมเพ่มเติมที่รับผิดชอบในทุกวันอังคาร ชื่อกิจกรรม สาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ซึ่งให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กทำหนังสือส่ง 2 เรื่อง คือ สำรวจโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา และแบบสะรวจนักเรียนที่ยากจน จำนวน 73 คน พร้อมพิมพ์ข้อมูลทั้งสองเรื่องซึ่งใช้เวลาในการทำตั้งแตคาบที่ 2 เป็นต้นไปจนกระทั่งเย็น วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ตามลำดับซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ภาคบ่ายช่วยคาบคุมห้องอนุบาลจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้วช่วยดูแลนักเรียนชั้นป.5  กับ  ป.6 วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ประชุมครูและนักศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการชุมชนประชาธิปไตยในวันที่ 30-31 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นช่วยจัดป่้ายโครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและป้ายหนังสือราชการ ส่วนวันศุกร์ มีการจัดกิจกรรมภาษาไทยแต่หนูไม่ได้ลงไปช่วยเพราะต้องทำงานเร่งด่วนคือ ทำใบขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาล 1 ทำหนังสือส่ง เรื่องรายงานการคัดครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และถ่ายเอกสารตัวโครงการอาหารกลางวัน และสแกนรูปครูเพื่อทำโครงสร้างเพิ่มเติม และแก้ไขงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้ารเอกสารและสถานที่

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์รู้สึกว่าเป็นวันที่มีความสุขมาก เพราะว่า จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ม.2 และ ม.1  แล้วนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและมีความสุขกับการเรียนการสอน โดยที่ให้นักเรียนชั้น ม.2 เข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ แล้วทำสมุดเล่มเล็กเรื่องของการวัด ส่วน ม.1 ให้ทำใบกิจกรรมแล้วนักเรียนทุกคนก็มีความตั้งใจจนทำเสร็จพร้อมตกแต่งความสวยงามในคาบทั้ง ๆที่อนุญาตให้ส่งคาบหน้าได้ วันนี้จึงมีกำลังใจก็เลยดูโทรทัศน์ครู และหาสื่อต่าง ๆที่น่าสนใจเพื่อนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  วันอังคาร มีสอน 1 คาบ แต่วันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ก็เลยเข้าร่วมกับนักเรียนด้วย ในช่วงบ่ายก็ร่วมซ้อมเชียร์สนุกมากเลยทีเดียว ในวันพุธสนุกยิ่งกว่าเพราะได้เชียร์อย่างเต็มที่ที่สนามท่าศาลาประสิทธ์ศึกษาของกีฬาอำเภอท่าศาลา วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2  ประชุมนักศึกษา 2 คาบ คุยเรื่องทั่วไปและสภาพปัญหาการทำงานในส่วนต่าง ๆ  ช่วยสรุปผลการแข่งขันกีฬาพร้อมพิมพ์ ทำแบบฟอร์มใบลาของนักศึกษา เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 แก้ไขตัวโครงการเพิ่มเติม และแจกเอกสารฝ่ายธุรการ และเตียมแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งดำเนินการวิจัยพื้นฐาน แะโครงการส่งเสริมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่่างวันที่ 9 - 13

สัปดานี้ ลาป่วยไปสามวัน  แต่ฝากงานด้านการสอนให้เพื่อนนักศึกษาดูแลให้ ซึ่งทุกอย่างก็เรียบร้อย ในวันพฤหัสบดี ได้เข้าสอนตามปกติและเตรียมแผนการสอนล่วงหน้า ช่วงบ่ายซ้อมเชียร์ให้กับนักเรียน  วันศุกร์เข้าสอนตามปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม

วันจันทร์มีการเรียนการสอนครึ่งวันส่วนภาคบ่ายมีการเลี้ยงสังสรรค์ฉลองการได้ถ้วยแข่งขันกีฬา และมีการอบรมเรื่องกฎจราจรให้กับนักเรียน ป.6-ม.1 วันอังคารมีการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพุธช่วยงานฝ่ายธุรการ ผอ.เรียกประชุมเรื่อง E-Learning พร้อมกับซักถามการทำงาน ส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็ได้เรียนรู้งานต่าง ๆมากมาย

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน

วันจันทร์เข้าสอนนักเรียนในคาบที่ 1 คาบ 2และ 3ประชุมครูและนักศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา ตอบบ่ายก็เป็นการซ้อมขบวนพาเรดพร้อมเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ วันอังคาร ซ้อมใหญ่อย่างจริงจัง ทัังวันแต่ให้นักเรียนกลับบ้านตอนบ่ายสองเพราะครูและนักศึกษาต้องไปตกแต่งอัศจรรย์เชียร์จนหกโมงเย็น วันพุธกับวันพฤหัสบดี เป็นวันที่แข่งกีฬาเครือข่ายในวันแรกได้ไปช่วยฝ่ายกองกลางทำหน้าที่ในการมอบเหรียญวันที่สองช่วยงานที่อัศจรรย์ของโรงเรียนบ้านสระบัว ส่วนวันศุกร์ ประชุมครูเพื่อสรุปการแข่งขันกีฬา