วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 13 ระหว่างวันที่ 28-1 ม.ค. - ก.พ. 2556

วันจันทร์ ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน ทำวิจัยเพิ่มเติม ตรวจงานนักเรียน
วันอังคาร เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียนเข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3/1 เรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิต ช่วยงานสหกรณ์และงานกิจการนักเรียน ช่วยคิดกิจกรรมเพศศึกษาตามเนื้อหาที่ได้รับ ติว O-NET ให้ ม.3/2 ในคาบซ่อมเสริม
วันพุธ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และสอนในคาบชุมนุม ติว O-NET ช่วยสหกรณ์และงานกิจการ ทำวิจัยบทที่ 4 และ 5
วันพฤหัสบดี ลาป่วย
วันศุกร์ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมการเลือกประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และวิชาสาระในคาบที่ 6 คิดกิจกรรมเพศศึกษาต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น