วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 12 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2556

วันจันทร์ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน ดูแลการทำความสะอาดบริเวณของนักเรียน เข้าร่วมคาบกิจกรรมโฮมรูม เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนซ่อมเสริมติว O-NET ให้กับนักเรียน  ม.3/1 จัดทำข้อสอบ
 O-NETทุกรายวิชาของโรงเรียน
วันอังคาร เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรม Bookmark เช็คคะแนนและเวลาเรียนของนักเรียนเพื่อที่จะเอาไปลงใน Bookmark เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1
วันพุธ  เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 ช่วยงมานสหกรณ์และฝ่ายกิจการนักเรียน สอนในคาบชุมนุมและติว O-NET
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คสถิติการมาเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และวิชาสาระเพิ่ม ทำวิจัยบทที่ 3 ต่อ ช่วยงานฝ่ายกิจการ ทำการลงคะแนน คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ลงใน Bookmark
วันศุกร์ ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เช็คสถิติมาเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ที่ขาดเรียนบ่อยจนเกิดปัญหาจนต้องเชิญผู้ปกครอง เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม.3/1 รวมทั้งสาระเพิ่ม เตรียมข้อสอบ O-NET ของโรงเรียน ทำวิจัยเพิ่มเติม ตรวจงานนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น