วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 14 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556

วันจันทร์ เช็คชื่่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน วางแผนการเตรียมงานต่าง ๆ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และ ม.3/2 ทำพาวเวอร์พอยเรื่องเพศศึกษาในหัวข้อที่ไดรับ ทำวิจัยบทที่ 5 ตลอดบ่ายจนเสร็จสมบูรณ์
วันอังคาร เช็นนักเรียนที่ไม่มาเรียนทำเพาเวอร์พอยเพศศึกษาต่อ เขียนบล็อก เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และสอนซ่อมเสริม ม.3/2 ช่วยงานสหกรณ์
วันพุธ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เข้าร่วมการชี้แจงเรื่องการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี พร้อมกับให้เงินคนละ 100 บาท ต่อ คนเพื่อใช้ในการซื้ออาหารมาปรุงตอนอยู่ค่าย ประชุมครูลูกเสือ ให้ทราบรายละเอียดทั้งหมดของการจัดค่ายลูกเสือ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1 และสอนพับรูปทรงไร้กาวในคาบชุมนุม ช่วยงานสหกรณ์และฝ่านกิจการนักเรียน
วันพฤหัสบดรและวันศุกร์  สังเกตการเปิดกองลูกเสือ ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งตอนเข้าค่ายได้รับหน้าที่ให้เป็นฝ่ายพยาบาล ประจำฐาน และสันทนาการร่วมกับเพื่อน ๆ ฝึกสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น